Unit5

作者:yaning 阅读量: 点赞:0 收藏 推广

推广地址: http://www.yituji.cn/word/cidan.php?cid=255&tg=

X

Unit5

单词 音标
chopsticks ['tʃɒpstɪks] 筷子(chopstick的复数)
coin [kɔɪn] 硬币,金钱 铸造(钱币),创造(新词) 硬币的,投币的
fork [fɔːk] 叉子
blouse [blaʊz] 女外套,女衬衫
glass [ɡlɑːs] 玻璃杯,酒杯
cotton ['kɒtn] 棉,棉花
steel [stiːl]
fair [feə] 公正的
environmental [ɪnˌvaɪrən'mentl] 环境的,周围的
grass [ɡrɑːs] 草,青草
leaf [liːf] 叶子,叶片
produce [prə'djuːs] 生产,制造
widely ['waɪdli] 范围广地
process ['prəʊsɛs] 过程,工序 (计算机)数据处理,加工
pack [pæk] 一副(纸牌)
product ['prɒdʌkt] 产品,制品
France [frɑːns] 法国
no matter [nəʊ 'mætə] 无论,不管
local ['ləʊkl] 本埠
even though ['iːvən ðəʊ] 即使,尽管
brand [brænd] 品牌
avoid [ə'vɔɪd] 避免
handbag ['hændbæɡ] (女用)手提包
mobile ['məʊbaɪl] 可动雕塑,悬挂饰物 移动的,易变的,活动的
everyday ['evrideɪ] 日常的,平常的
boss [bɒs] 老板,上司,首脑 管理,指挥
Germany ['dʒɜːməni] 德国
surface ['sɜːfɪs] 表面
material [mə'tɪəriəl] 物质的
traffic ['træfɪk] 交通
postman ['pəʊstmən] 邮递员
cap [kæp] 便帽,软帽
glove [ɡlʌv] 手套
international [ˌɪntə'næʃnəl] 国际的
competitor [kəm'petɪtə] 竞争者,对手
its [ɪts] 它的(it的所有格)
from [frəm] 从……到…… 出自,来自,从(……起)
clay [kleɪ] 黏土,泥土
paint [peɪnt] 油漆,油漆涂层 在……上刷油漆
form [fɔːm] 形式
balloon [bə'luːn] 气球
scissors ['sɪzəz] 剪刀
lively ['laɪvli] 活跃的,热情的
fairy ['feəri] (故事中的)仙子,小精灵
historical [hɪ'stɒrɪkl] 历史的,历史学的
heat [hiːt] 热,热量
polish ['pɒlɪʃ] 光泽,上光剂,优雅 擦亮,磨光,推敲
complete [kəm'pliːt] 完成
Korea [kə'riə] 韩国
Switzerland ['swɪtsələnd] 瑞士