uhit 7

作者:yaning 阅读量: 点赞:0 收藏 推广

推广地址: http://www.yituji.cn/word/cidan.php?cid=257&tg=

X
unit 7
单词 音标
safety ['seɪfti] 安全,保险
smoke [sməʊk] 烟,抽烟 吸烟,以烟熏
Pierce [pɪəs] 皮尔斯(人名)
earring ['ɪərɪŋ] 耳环,耳饰
flash [flæʃ] 闪光灯
cry [kraɪ] 哭,喊 哭,哀泣
field [fiːld] 田地,领域,场地 接球,派……上场,顺利处理
hug [hʌɡ] 拥抱 拥抱,紧抱
lift [lɪft] 举起,提高
badly ['bædli] 差的,严重地,恶劣地
awful ['ɔːfl] 糟糕的,可怕的,充满敬畏的 极其
teen [tiːn] (13岁到19岁)青少年 青少年的
regret [rɪ'ɡret] 懊悔,遗憾 惋惜,懊悔
poem ['pəʊɪm] 诗,韵文
bedroom ['bedruːm] 卧室
community [kə'mjuːnəti] 社区,团体
chance [tʃɑːns] 可能性,机会
educate ['edʒukeɪt] (在学校)教育
manage ['mænɪdʒ] 管理,经营
society [sə'saɪəti] 社会
enter ['entə] 进入,[计算机]送入
choice [tʃɔɪs] 选择,挑选,抉择
Picasso [pɪ'kɑːsəʊ] 毕加索(西班牙画家)